Äventyr

Vad är koldioxidlagring?

Koldioxiden lagras i tömda gas- eller oljefyndigheter eller i så kallade saltvattens-akviferer, djupa saltvattenmagasin i porös sandsten. När koldioxiden lagras under jord kommer den inte ut i atmosfären och bidrar inte till växthus-effekten och den globala upp-värmningen.

Hur går processen till?

Koldioxidlagring, CCS, består av infångning, transport och lagring.

• Infångning: Det finns flera olika tekniker att fånga in koldioxid. Om utsläppen är en blandning av olika gaser kan röken ledas genom ett material som fångar upp koldioxiden (så kallad post-combustion). Bränslet kan också bearbetas så att kolet tas bort före förbränningen (pre-combustion). I en tredje variant förbränns bränslet i syrgas i stället för i luft. Då bildas bara koldioxid och inga andra gaser, om bränslet är tillräckligt rent (oxyfuel).

• Transport: Koldioxiden pressas ihop till en tätare gas eller vätska och skickas med pipeline eller båt.

• Lagring: Koldioxiden pumpas ned i en tömd gas- eller oljefyndighet, eller i en så kallad saltvattensakvifer, ett slags grundvattenmagasin med saltvatten i porös sandsten, minst 800 meter under jord.

Hur går det till när man ska lagra koldioxid?

Koldioxiden pumpas ned i tömda gas- och oljefyndigheter eller i så kallade saltvattens-akviferer, djupa saltvattenmagasin i porös sand-sten. Koldioxiden är hoppressad till en tät gas eller vätska, och det krävs högt tryck för att hålla den naturligt i det tillståndet. Därför måste lagret ligga på minst 800 meters djup.

När koldioxiden pumpas ner kommer den långsamt stiga uppåt eftersom den är lättare än vattnet. Akviferen måste därför ligga under ett lager av en tätare bergart, som lera eller skiffer, som gör att den flytande koldioxiden inte kan tränga upp. Med tiden fastnar koldioxiden i porerna av sandstenen, samt löser upp i vattnet och bildar till slut mineraler.

Finns det koldioxidlager som används redan i dag?

Ja, flera stycken. Det äldsta kommersiella koldioxidlagret är det norska Sleipnerfältet i Nordsjön, där Norge har lagrat en miljon ton koldioxid om året sedan 1996. Om koldioxiden från olje- och gasfälten inte hade lagrats utan släppts ut i atmosfären hade oljebolagen fått betala mycket höga koldioxidskatter.

Forskare har haft lång tid på sig att följa vad som händer och hur koldioxiden beter sig i lagret. Det finns inga tecken på att koldioxid läcker ut från lagren.

Även i naturgasfältet Snøhvit i Nordsjön lagras koldioxid.

LagringBild3

Behövs koldioxidlagring?

Att helt sluta använda fossila bränslen vore det allra bästa för klimatet. Men det finns stora mängder fossila bränslen i jorden och det skulle det krävas mycket hårda internationella avtal för att stoppa länderna som sitter på naturresurserna att lämna kvar dem i marken. För vissa industriella processer är det också svårt att hitta koldioxidfria alternativ. Koldioxidlagring är därför en av flera åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringarna. I alla modeller som klimatpanelen IPPC har för hur vi ska lyckas att hålla temperaturökningen till två grader eller mindre vid nästa sekelskifte räknar man med att det behövs åtminstone 20 procent CCS för energisektorn.

Kan koldioxidlagring även användas för att minska mängderna koldioxid i atmosfären?

Ja! När koldioxid från fossila bränslen lagras i berggrunden är det kol som plockats upp från underjordiska olje-, gas- och kolkällor som stoppas tillbaka. Men när CCS-teknik används vid förbränning av ved och andra biobränslen är det koldioxid som växterna som eldas tagit upp från luften som lagras under jord. Mängden koldioxid i atmosfären minskar och resultatet blir ett minusutsläpp. Tekniken kallas BECCS, Bio-energy with carbon capture and storage eller koldioxid-lagring från biobränslen. Det är ett sätt att klimatstäda genom att ta bort koldioxid ur atmos-fären och på sikt minska koldioxid-koncentrationen.

Nästa sida

LagringBild2

© Communis 2018

Communis