headerstorm

Utbildning

Vad krävs för egenskaper hos människor som vill arbeta för att främja samverkan i tillit?

• Det krävs medvetenhet om hur det egna agerandet uppfattas av andra i organisationen internt och externt

• För detta fordras tydliga förberedelser för sammanträden där alla har möjlighet att sätta sig in i vad som ska diskuteras och därmed möjlighet att påverka de beslut som fattas.

• Det behövs också stor medvetenhet om hur medarbetarna kan hamna i konflikter med varandra och hur de kan bearbeta dessa konflikter för att komma tillbaka i tillitsfull samverkan med varandra.

• Det behövs utbildade processledare i alla organisationer, som arbetar med det sociala samspelet inom organisationen och med andra samarbetspartners, så att organisationerna inte internt eller extern hamnar i olösta konflikter som urholkar samverkan mot ett hållbart samhälle.

Processledarna behöver vara medvetna om hur deras egen förmåga att ge tillit ser ut och hur de ständigt behöver vara lyhörda för hur de uppfattas av sina medarbetare.

Kerstin Ögren, tekn.dr/socialpsykolog.

Se vidare: Irismodellen- en process för tillitsfull samverkan

Handledarutbildning i

Kommunikation som främjar psykosocial hållbarhet

- IRIS ‐ modellen - Samverkan i tillit

IRIS - modellen innebär en process som beskriver konkret hur vi kan arbeta mot en hållbar samhällsutveckling, som gäller alla människor.

Modellen har utvecklats under 30 års arbete med psykosocial verksamhet i privata och offentliga organisationer.
I utbildningen samarbetar jag med tonsättaren Anders Berggrén (se communis.se) Utbildningen är banbrytande på så sätt att den inte arbetar med symptom på psykosociala missförhållanden utan med orsakerna. En annan väsentlig skillnad är att personalen arbetar på VI-basis (subjekt - subjekt) och inte på VI-DEM -basis (subjekt - objekt) med sina samarbetspartners. Det gör att tillit till varandra växer fram som gör att alla har möjlighet att påverkas och utvecklas i organisationerna.

Introduktionsutbildning 2 dagar

• Beskrivning av IRIS - modellen. Vilka kunskaper behövs för att kunna arbeta med modellen. Vilka värderingar bygger den på? Hur skiljer den sig från annan utbildning av målgrupperna,

• Grupputveckling på vi - basis,

• Skillnaden på beskrivning och tolkning av psykosociala problem
,

• Vår utveckling i 7-årsperioder
,

• Hur kan vi bli medvetna om och arbeta med våra värderingar?


• Konflikthantering – diagnos av konflikten/vilka är parterna?/ konflikthanterarens uppgifter i olika faser.

Processutbildning i IRIS - modellen:

Omfattning: 1 dag /månad i 3 terminer 27 dagar

Utbildningen bygger på egna erfarenheter.
Utbildningen är processinriktad och innebär såväl egen utveckling som utveckling av gruppen när det gäller kunskap om orsakerna till psykosociala problem och vad som behöver förändras på individ -grupp och samhällsnivå för att ge alla individer en rättmätig chans att använda sina egna resurser.
Innehållet berör samma områden (se Dag 1-6 ovan) som introduktionsutbildningen men är nu praktiskt inriktad så att varje deltagare blir medveten om vilka kunskapsområden de behöver lära sig mer om och förankra i sig själva för att kunna arbeta efter modellen.

Kursledningen anpassar utbildningen till varje deltagares behov.


Utbildningen pågår i tre terminer, 1 dag/månad
 

Sista terminen ägnas huvudsakligen åt eget arbete med kursledningen som handledare.

Utbildningen upplägg:

• Introduktion 2 dagar

• Processutbildning i IRIS - modellen, 1 dag/månad i tre terminer, 27 dagar,

• Möjlighet till egna utvecklingssamtal

kerstin.communis@telia.com

tel. +46 (0)70-676 17 75

Program mot barnmisshandel

Den fysiska och psykiska barnmisshandeln i Västerås måste minska. Det är utgångspunkten för ett nytt handlingsprogram i Västerås stad.

För att lyckas med programmet ska samverkan öka mellan olika instanser i staden. Genom att bygga nätverk och stötta vuxna som jobbar med barn ska problem kunna upptäckas i ett tidigare skede. I två år har en samverkansgrupp mot barnmisshandel jobbat med handlingsprogrammet. Programmet bildar en plattform för ett samarbete som ska gagna stadens barn och ungdomar.

- Ska vi jobba med det här måste alla instanser jobba tillsammans mot samma mål. Annars är risken stor att det blir en dagslända, säger Kerstin Ögren, som har lett samverkansgruppen.

Utbilda barnpiloter

Handlingsprogrammet har tagits fram med representanter från polis, socialtjänst, skola/förskola, skolhälsovård, barnhälsovård, barn - och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri i Västerås.

Programmet föreslår bland annat utbildningar som i mångt och mycket ska ske genom att de olika instanserna utbildar varandra. Barnpiloter ska utbildas, som ska bestå av personal ute i Västerås olika områden. På sikt kan det bli upp mot 25 barnpiloter per område i staden.

Billig åtgärd

Kerstin Ögren konstaterar att trots höga ambitioner kommer programmet bli en relativ billig åtgärd. Tanken är nämligen att de olika instanserna ska lägga resurser i samma korg för att tillsammans genomföra programmet.

- Barn och ungdomar far mer och mer illa, framförallt psykiskt. Målet är att utsatta barn ska upptäckas så tidigt som möjligt. Ett barn som tas om hand i tid beräknas minska samhällets kostnader motsvarande en hel livslön för en lärare, säger Kerstin Ögren.

Programmet startar på området Bäckby - Skälby för att sedan sprida sig över hela Västerås och sedan vidare över landet.

© Communis 2018

Communis