Arvet från Antiken

Tillbaka till Epoker»

 

Grekerna får sägas vara de första som systematiskt tänker på musiken på ett sofistikerat sätt. Deras skrifter om musik behandlar kompositionsteknik, behovet av ett notationssystem och musiken som en källa till sinnesrörelser och bärare av moraliska och sociala idéer.

Instrument

Det antika Greklands bidrag:
• Ett musikbegrepp som består av en ren melodisk linje.
• Idén om melodisk koppling till ord, speciellt vad beträffar rytm och meter.
• En vetenskapligt grundad akustisk teori.
• Ett system av skalformationer utifrån tetrachord (fyratonsgrupp).
• En musikterminologi.

Terminologi:

Mousiké -
begreppet från Guden Zeus nio döttrar, ansvariga för konsterna. I Grekland ansågs musiken ha såväl helig som moralisk, terapeutisk och uppfostrande kraft. I begreppet mousikè ingår musik, diktkonst, bildkonst, andlig bildning samt kroppsutövning. Först på 300-talets mitt, då en utbredning av yrkes - och virtuosmusiken börjar, närmar sig begreppet vår betydelse.

Etos -
Tonernas förmåga att påverka själen och karaktären. Musiken ges därför en viktig plats i  medborgerlig utbildning.

Akustisk teori -
Musiken på jorden en reflex av den kosmiska harmonin - en harmoni skapad genom planeternas inbördes avstånd och rörelser (Pythagoras). 

Musikteori -
Beskrivning av ett system med alla toner (två oktaver) ordnade i serier, arrangerade i tetrachord (fyratonsgrupper) med lika intervallförhållanden. Klassificering av melodiska och rytmiska element  i organiserade grupper ("tonarter"). De melodiska grupperna namngavs efter grekiska folkslag: dorier, frygier, lydier. Varje "tonart" anspelar på speciella affekter och kvalitéer förknippade med dessa folkslag. Enligt Aristoxinus så skulle den doriska skalan representera tapperhet, den frygiska krigiskhet.
Denna musikteoretiska systematik  blir senare viktig för musikteoretiker och musikutövare. 

Nomoi -
Melodiska formler för improvisation över de modala skalorna , där man strikt håller sig inom skalans format och atmosfär. (Jämför begreppen honkyoku i Japan och raga i Indien).

Notation -
Sofistikerat system som skiljer mellan vokal-och instrumentalmusik, samt indikerar rytmiska värden (rhytmós). 

Populära instrument i antikens Grekland

Chelys

Sjusträngad lyra med resonansbotten av sköldpadsskal.

Lyra

National-och folkinstrument associerat till guden Apollon.

Kithara

3-12 strängat knäppinstrument avsett att användas av professionella musiker.

Aulos

Dubbelpipigt vassinstrument förknippat med Dionysoskulten.