Om oss

Kerstin Ögren

Kerstin Ögren är forskare med socialpsykologisk inriktning.

Hon har skrivit flera böcker om människors möjligheter att påverka sina levnadsvillkor.

I sina böcker visar hon på olika vägar att underlätta för barn, ungdomar och vuxna att påverka sin situation.

Så har hon exempelvis i sin doktorsavhandling på Tekniska högskolan i Stockholm låtit barn uttrycka sina behov i stadsplaneringen. och i olika böcker skrivit om  beslutsfattares intresse av  direktkontakt med olika brukargrupper på försäkringskassan, i äldreomsorgen och psykiatrin. 

Hon menar att det är avgörande för demokratin att brukare får tillit till våra beslutsfattare. Den enda vägen dit är att beslutsfattare inte utövar makt över människor utan lyssnar på olika män-niskors behov och planerar samhället i samverkan med sina uppdragsgivare-brukarna.

Kerstin Ögren är också intresserad av hur vi kan uttrycka oss utan ord, exempelvis i målningar, och därmed utveckla vår fantasi och förmåga till empati.

Hon visar sina egna målningar på utställningar och på hemsidan.

Hon har även skrivit om Alice Miller och hennes syn på  barnuppfostran på 1980-talet samt om hennes son Martin och hans bok " Das wahre Drama des begabten Kindes" 2016 (Det sanna dramat om det begåvade barnet).

Anders Berggrén

Anders Berggrén är musikhistoriker och tonsättare med intresse för frågor som berör samhällsutveckling och hur vi som betraktare/lyssnare och skapande människor relaterar till denna utveckling inom konst, litteratur och musik. 

Han menar att ett öppet sinne för och en nyfikenhet på den nutida konsten, litteraturen, poesin och musiken behövs för att kunna reflektera över och  känna in hur skilda samhällsprocesser speglas i den nutida konsten.    

Den elektroniska musiken är i första hand hans tonspråk. Den ger honom den frihet han behöver i sitt uttryckssätt och begränsas inte av den konventionella musikteorin. 

Med sin musik vill han engagera lyssnaren att genom fantasi och associativa förmåga vara medskapare och ta ställning i  skilda händelser.

Så har han t.ex. i sitt senaste verk, ”In different directions”, valt ett symboliskt berättande, där ljuden blir referenser till bilder ur verkligheten.

Videoprojektet ”Invisible presence”, är ett samarbete med konstnären Kerstin Ögren. Några av hennes abstrakta målningar bildar utgångspunkt för verket, till vilket han komponerat orginalmusik.